Företagskommunikation

Ett företags eller organisations anseende, hur det uppfattas av kunder, ägare, beslutsfattare, medarbetare och andra intressenter, är av avgörande betydelse för framgång.

Vi hjälper våra kunder att uppnå den eftersträvade profilen och positionen på de marknader de verkar. Detta är avgörande för att säkerställa att verksamheten är hållbar och lönsam över tiden.

Genom att anlita Kreab som strategisk kommunikationsrådgivare kan företaget eller organisationen behålla fokus på sin kärnverksamhet.

Förändringskommunikation

Förändringskommunikation

Stora förändringar kan förlama organisationer om medarbetarna uppfattar dem som steg ut i det okända. Vi hjälper våra kunder att förbereda och genomföra stora förändringsprocesser så att verksamheten kan utvecklas som planerat.

Samhällsansvar och hållbarhet

Samhällsansvar och hållbarhet

Att företaget är en ansvarsfull samhällsmedborgare är inte längre bara ett mervärde, utan en nödvändighet. Vi ger våra kunder råd om hur samhällsansvaret kan integreras i verksamheten, om vilka faktorer som är relevanta för företaget och om debatter som berör branschen.

Kriskommunikation

Kriskommunikation

Ett företag kan när som helst drabbas av en kris. Trovärdig kommunikation i rätt tid kan avgöra om krisen blir en tillfällig motgång eller om den ger bestående skador. Vi har stor erfarenhet av akut krishantering och kan också hjälpa kunder att utveckla system för effektiv krishantering.

Intern kommunikation

Intern kommunikation

Alla organisationer strävar efter att ha motiverade medarbetare och en stark, positiv kultur. Vi hjälper våra kunder att utveckla och implementera interna kommunikationsstrategier som förankrar visioner och värderingar inom hela verksamheten.

Issues management

Issues management

Företag och organisationer ställs ofta inför nya frågor som påverkar verksamheten − från lokala angelägenheter till globala problem. Vi hjälper våra kunder att hantera krav och plötsliga händelser genom att upprätta relationer med viktiga intressenter, möta den allmänna opinionen och klargöra ståndpunkter.

Medierelationer

Medierelationer

Medier spelar en viktig roll i en demokrati och har också makt att forma en organisations eller ledares rykte. Framväxten av sociala medier ställer nya krav på organisationer och företag. Genom väl förberedda mediestrategier, intervjuträningar och budskapsformulering kan vi se till att kunden är steget före.

Reputation management

Reputation management

Ett företags eller organisations anseende är dess mest värdefulla tillgång. Vi hjälper våra kunder att identifiera frågor som påverkar deras rykte och att skapa en rättvisande bild bland viktiga intressenter och samhället i stort. Framgångsrikt varumärkesbyggande är alltid långsiktigt.