Finansiell kommunikation

Den finansiella marknaden är en källa till kapital − företagets livsnerv. Företaget behöver stabila och goda relationer med en rad investerare. Svaga relationer eller otydliga budskap som kan ge upphov till olika tolkningar kan få allvarliga konsekvenser.

Att finansmarknaden är starkt reglerad och ständigt övervakad skapar behov av goda relationer också med andra intressenter än investerare. Kreab ger kunder råd i frågor som förenar finansiell kommunikation och public affairs, exempelvis börsintroduktioner, transaktioner som kräver myndigheters godkännande eller investeringar i offentligt finansierade projekt.

Corporate defence

Corporate defence

En fientlig transaktion brukar definieras som att den inte har stöd av målbolagets ledning eller styrelse. Vi ger råd till företagsledningar hur de kan utforma försvarsstrategier och avvärja ovälkomna närmanden.

Finansiell rapportering

Finansiell rapportering

Korrekt rapportering om ett företags finansiella situation är ett krav för en god relation med bolagets aktieägare och den finansiella marknaden. Vi hjälper våra kunder att ta fram rapporter, utforma budskap, navigera bland regelverk och att förklara komplicerade siffror och samband på ett tydligt sätt.

Investerarrelationer

Investerarrelationer

Investerarrelationer är en uppgift för varje ledningsgrupp. I kommunikationen med de finansiella marknaderna är det viktigt med ett långsiktigt perspektiv och konsekvens. Vi hjälper våra kunder att etablera relationer med investerare, analytiker, lagstiftare och finansiella medier.

Börsintroduktioner

Börsintroduktioner

Att förbereda ett företag för en börsnotering handlar till stor del om att bygga en IR-infrastruktur inklusive regler, koder och bolagsstyrning. Nya publika företag står inför omedelbar granskning. Vi bistår bolag som ska börsnoteras eller som får nya ägare med att bygga aktieägarvärde genom goda kommunikationer och en övertygande företagshistoria.

Transaktioner

Transaktioner

En transaktionsprocess är en stor utmaning. Vi bistår kunder med strategier för relationsbyggande med aktieägare, beslutsfattare och medier samt riskanalys inklusive kommunikativ due diligence. Att identifiera det reella marknadsläget är nyckeln till en lyckad affär.

Private equity

Private equity

Riskkapitalbolag möter särskilda utmaningar. Vi har hjälpt många sådana bolag att hantera kommunikationsfrågor som rör synen på bolagsformen, att identifiera känsliga frågor, stämningen på marknaden samt politiska risker.

Privatiseringar

Privatiseringar

Förvärv av ett offentligt ägt bolag är inte endast en affärsmässig utan också en politisk och medial process. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att hantera känsliga politiska frågor och har bistått kunder i ett antal privatiseringsprocesser i olika delar av världen.