Public Affairs

Våra specialister inom public affairs hjälper kunder att hantera och bygga relationer med beslutsfattare och opinionsbildare på alla nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vårt breda nätverk och vår långa erfarenhet gör att vi kan identifiera var inflytandet finns och hur man kommer i kontakt med beslutsfattare. Nyckeln till framgång är att kunna processen och att veta vilka de viktiga aktörerna är. Inför varje uppdrag gör vi alltid en genomgripande intressentanalys.

Konkurrensfrågor

Konkurrensfrågor

Konkurrens är ett grundläggande element i en fungerande marknadsekonomi. Tillsynsmyndigheterna har till uppgift att säkerställa att inget företag eller bransch växer sig för starkt och därmed snedvrider konkurrensen. Våra konkurrensspecialister har kunskap om regelverken och inte minst om tillämpningen inom EU.

EU-frågor

EU-frågor

För alla företag som är verksamma på den europeiska marknaden är det nödvändigt att kunna navigera i EU:s komplexa labyrint av lagstiftning, beslutsstrukturer och processer. Vi ger råd om politiska frågor, hjälper våra kunder att positionera sig gentemot EU:s Institutioner och öppnar kanaler till centrala beslutsfattare.

Relationer med beslutsfattare

Relationer med beslutsfattare

För alla företag är det viktigt att skapa långsiktiga och sunda relationer med politiker och myndigheter. Genom våra kunskaper och vårt omfattande nätverk kan vi hjälpa våra kunder att etablera relationer som underlättar deras verksamhet.

Stöd vid rättsprocesser

Stöd vid rättsprocesser

Rättstvister uppmärksammas utanför rättssalen och den allmänna opinionens dom kan vara minst lika betydelsefull som domstolens. Vi hjälper våra kunder att vinna också utanför rättssalen.

Opinionsbildning

Opinionsbildning

Opinionsbildning är kärnan i samhällsdebatten. Varje företag eller organisation vill få sin åsikt hörd. Våra konsulter är experter på att utarbeta strategier och planera åtgärder som bidrar till att sprida budskap och bygga opinion bland viktiga intressentgrupper.

Bevakning

Bevakning

Politiska beslut inverkar på företag och branscher. Den som håller sig informerad om vad som diskuteras har en möjlighet att förbereda sig. Vi bistår våra kunder med löpande bevakning och analys.

Lagstiftningsfrågor

Lagstiftningsfrågor

Det blir allt viktigare att hålla sig informerad om frågor som kan påverka företaget och dess anseende för att kunna påverka besluten. Vi hjälper våra kunder att agera på frågor som kan vara relevanta för deras företag eller branscher.